Käyttöehdot ja hinnat

Käyttöehtojen tausta ja tarkoitus

Näissä ehdoissa ”Palvelu” tarkoittaa Palveluntarjoajan (Happy Resources Oy) Asiakkaalle tarjoamaa etäHR-palvelua. etäHR-palvelu sisältää Asiakkaan toimintaa koskevat henkilöstöhallinnon asiakirjat, niihin liittyvät tietoartikkelit, videot sekä ajantasaisen työlainlainsäädännön. Näissä ehdoissa ”Sovellus” tarkoittaa teknistä, selainpohjaista ohjelmaa, jolla hallinnoidaan ja ylläpidetään Palvelua. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä ole tehty muuta kirjallista sopimusta etäHR-palvelun käyttöön liittyen.

 

Palvelun sisältö

Palvelu sisältää henkilöstöhallinnon asiakirjoja, niihin liittyviä tietoartikkeleita ja videoita sekä ajan tasalla olevan työlainsäädännön. Palvelu voi myös sisältää konsultointia henkilöstöasioissa Asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelun laajuus määräytyy Asiakkaan valitseman palvelutason mukaisesti. Palveluntarjoaja seuraa työlainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja raportoi sekä päivittää muutokset Asiakkaan sovellustietokantaan 30 päivän kuluessa muutossäädöksen antamisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Sovelluksen mahdollisista toimintakatkoista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä Asiakkaalla ole oikeutta saada hyvitystä mahdollisista katkoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa niistä Sovelluksen ongelmista, jotka johtuvat Asiakkaan järjestelmistä tai tietoliikenneyhteyksistä. Asiakas vastaa sellaisten laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, jotka vaaditaan Sovelluksen käyttämiseksi.

 

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan oikeus käyttää Sovellusta on aina käyttäjäkohtainen. Sovellus ja sen sisältämä Palvelu on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan, sisäiseen käyttöön. Sovelluksen käyttöoikeutta ei saa jakaa toisen henkilön kanssa. Sovelluksen käyttöoikeus ei oikeuta tekemään muutoksia Sovellukseen, mutta muutoksia voi pyytää Palveluntarjoajalta, jos ne ovat toteuttamiskelpoisia. Sovelluksen käyttöoikeutta ei saa myydä edelleen. Sovellusta käyttävien henkilöiden on oltava Asiakkaan henkilöstöä. Asiakas sitoutuu varmistamaan, että jokainen Sovelluksen käyttäjä säilyttää Sovelluksen käyttäjätunnukset ja salasanat turvallisessa ja kolmansilta osapuolilta suojatussa paikassa.

Kaikki omistus- ja tekijänoikeudet, lukuun ottamatta Asiakkaan Sovellukseen tallentamat tiedostomateriaalit ja muut asiakastiedot, ovat Palveluntarjoajan omaisuutta. Sovellus on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muilla immateriaalioikeudellisilla laeilla ja sopimuksilla.

 

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan osalta noudatetaan, mitä etäHR-palvelun tietosuojaselosteessa sanotaan, ellei Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä ole muuta sovittu. Tietosuojaseloste löytyy etäHR-palvelusta.

 

Sovelluksen mahdolliset muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sekä päivittää Sovellusta. Mikäli Palveluntarjoajan muutokset tai päivitykset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteissa ja/tai ohjelmistoissa, Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista vaatimuksista (esim. selaimen päivitykset) yhtä (1) kuukautta ennen vaadittavien muutosten käyttöönottoa. Asiakas vastaa kaikista Asiakkaan laitteistojen ja/tai ohjelmistojen muutoksiin liittyvistä kuluista.

 

Palvelun hinnat (hintoihin lisätään ALV)

PERUS-taso

 • etäHR-palvelun käyttö: asiakirjat, tietoartikkelit, valmennusvideot, ajantasainen työlainsäädäntö, henkilöstökysely 1krt/vuosi/yritys
 • käyttö tietokoneelta, tabletilta ja älypuhelimelta
 • hinta: 88 €/kk/käyttäjä, (useampi käyttäjä samasta yrityksestä, 58 €/kk/käyttäjä) + mahdollinen konsultointi 68 €/h

 

PERUS+-taso

 • etäHR-palvelun käyttö: asiakirjat, tietoartikkelit, valmennusvideot, ajantasainen työlainsäädäntö, henkilöstökysely 1krt/vuosi/yritys
 • käyttö tietokoneelta, tabletilta ja älypuhelimelta
 • 2 h konsultointia kuukaudessa
 • hinta: 188 €/kk/käyttäjä (useampi käyttäjä samasta yrityksestä, 158 €/kk/käyttäjä) + mahdollinen lisäkonsultointi 58 €/h

 

PARAS-taso

 • etäHR-palvelun käyttö: asiakirjat, tietoartikkelit, valmennusvideot, ajantasainen työlainsäädäntö, henkilöstökysely 1krt/vuosi/yritys
 • käyttö tietokoneelta, tabletilta ja älypuhelimelta
 • 10 h konsultointia kuukaudessa
 • hinta: 488 €/kk/käyttäjä (useampi käyttäjä samasta yrityksestä, 458 €/kk/käyttäjä) + mahdollinen lisäkonsultointi 58 €/h

 

Korvaukset ja maksuehdot

Palvelun maksu peritään kuukausittain. Hinta määräytyy asiakkaan hyväksymän palvelutason ja käyttäjien lukumäärän mukaisesti.

Palveluntarjoaja voi korottaa Palveluun liittyvää kuukausimaksua ilmoittamalla korotuksesta asiakkaalle kirjallisesti 2 kuukautta etukäteen. Uudet hinnat astuvat voimaan voimaantuloa seuraavan laskutuskauden ensimmäisestä päivästä lukien.

 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset käyttöehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi 1-jäseniselle välimiesoikeudelle, joka asetetaan Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

 

Force majeure

Osapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa toisilleen näiden käyttöehtojen mukaista palvelua.  Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota osapuolet eivät ole voineet estää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee käyttöehtojen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta samoin kuin sen poistumisesta osapuolet ilmoittavat toisilleen viivytyksettä.

 

Voimassaolo, irtisanominen ja muutosten tekeminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sovelluksen käyttöönotosta lähtien. Sovelluksen käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi, kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Osapuolella on myös oikeus purkaa käyttöoikeus päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo käyttöehtoja, eikä kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa huolimatta kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan, jos rikkomus on korjattavissa.

Käyttöehtoja voidaan muuttaa erikseen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.